Η Συντεχνία Υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών ΡΙΚ (Σ.Υ.Τ.Υ.Ρ.Ι.Κ.) ιδρύθηκε την 24η Απριλίου 1962 και ενεγράφει δυνάμει του περί Συντεχνιών Νόμου την 31η Δεκεμβρίου 1962.

Μέλη της Σ.Υ.Τ.Υ.Ρ.Ι.Κ. μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή/και υπάλληλοι αορίστου χρόνου ή/και ωρομίσθιοι κυβερνητικό προσωπικό απασχολούμενοι σε τεχνικής ή/και άλλης φύσης εργασίες στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Για την προστασία και προαγωγή των επί μέρους επαγγελματικών συμφερόντων των διαφόρων τάξεων, τα μέλη της Συντεχνίας κατατάσσονται στα ακόλουθα τρία Επαγγελματικά Τμήματα:
1. Κλάδος Τεχνικών
2. Κλάδος Στήριξης/Παραγωγής
3. Γενικός Κλάδος

Σκοποί της Σ.Υ.Τ.Υ.Ρ.Ι.Κ., μεταξύ άλλων, είναι η βελτίωση των όρων εργασίας του προσωπικού, η επίτευξη και διατήρηση δικαίων και κανονικών μισθών, επιδομάτων, όρων και συνθηκών εργασίας, και γενικότερα η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών.

Ταυτότητα ΣΕΚ

Η ΟΗΟ σε συνεργασία με τη ΣΕΚ προσφέρει σε όλα τα μέλη της την Ταυτότητα ΣΕΚ. Η ταυτότητα εξασφαλίζει εκπτώσεις σε μια εκτεταμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών.

Εργατική Φωνή

H έγκαιρη πληροφόρηση και διαφώτιση αποτελεί βασικό παράγοντα για την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη του Kινήματός μας. Τώρα η "Εργατική Φωνή" είναι κοντά σας και ηλεκτρονικά.